Rechten en plichten

Op verzoek van het CBR moet u onderzocht worden door een psychiater. Dat kan zijn op basis van wat u heeft ingevuld op uw gezondheidsverklaring of omdat er een mededeling over u bij het CBR is gedaan. Uw rechten en plichten zijn voor beide procedures grotendeels gelijk. Hieronder leest u wat deze rechten en plichten zijn.

Legitimatieplicht

Om uw identiteit vast te kunnen stellen bent u verplicht om zich voorafgaande aan het onderzoek te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Inzagerecht

Het inzagerecht geeft u het recht om het rapport in te zien voordat deze naar het CBR wordt verstuurd. U kunt hiervan gebruik maken als u overweegt om gebruik te maken van het blokkeringsrecht of het correctierecht. U heeft daarbij de mogelijkheid om eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport te vermelden, bijvoorbeeld een verkeerde geboortedatum. Dit houdt niet in dat u het recht heeft om wijzigingen in bepaalde onderdelen van het rapport aan te brengen.
Indien u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het inzagerecht dan sturen wij u het keuringsrapport met een inzage-en-blokkeringsformulier per e-mail op. We sturen dat naar het e-mailadres dat u bij uw aanmelding heeft opgegeven. U heeft dan 14 dagen de tijd om eventuele wijzigingen door te geven of om aan te geven dat u van uw blokkeringsrecht gebruik wil maken. Als wij na 14 dagen niets hebben ontvangen sturen wij het rapport naar het CBR. Meer informatie over deze rechten vindt u ook op de website van het CBR.

Blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht geeft u het recht om te voorkomen dat het keuringsrapport aan het CBR wordt opgestuurd. Als u hiervan gebruik maakt dan geeft de keurende psychiater aan het CBR door dat u van dit recht gebruik maakt. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum en het blokkeringsformulier worden dan naar het CBR gestuurd. U dient er rekening mee te houden dat dit gevolgen kan hebben. Het CBR kan dan namelijk niet beslissen of u rijgeschikt bent en gaat er daarom vanuit dat uit het keuringsrapport zou blijken dat u ongeschikt bent. Het CBR kan dan, op grond van het aangepaste reglement rijbewijzen, tot een jaar na het keuringsonderzoek géén rijgeschiktheidsverklaring afgeven. U mag dan dus een jaar niet rijden en vaak ook geen (nieuwe) gezondheidsverklaring aanvragen. Na een jaar mag dat wel. U moet er dan rekening mee houden dat de kans erg groot is dat u van het CBR na dat jaar weer een rijbewijskeuring door een psychiater moet laten uitvoeren voordat zij een beslissing kunnen nemen over uw rijgeschiktheid.

Machtiging

U kunt iemand anders machtigen om een beslissing te nemen ten aanzien van het inzage- of blokkeringsrecht. Hiervoor is wel een schriftelijke machtiging nodig waarin u aangeeft dat de betreffende persoon gemachtigd is. Deze machtiging moet ook door uzelf ondertekend zijn. Voor de goede orde dient u uiteraard wel zelf aanwezig te zijn bij de keuring.

Herkeuringsrecht

Het herkeuringsrecht geeft u het recht om opnieuw gekeurd te worden. Hiervan kunt u gebruik maken als u het niet eens bent met de uitslag van het CBR. Deze herkeuring kunt u alleen aanvragen bij het CBR, dus niet bij de psychiater die u gekeurd heeft. U kunt van dit recht gebruiken binnen 4 weken nadat u van het CBR het voorlopig besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs heeft ontvangen. De kosten van een herkeuringen komen voor uw eigen rekening. Het CBR zal na de herkeuring opnieuw een beslissing maken aan de hand van allebei de onderzoeken.

Privacy en bewaartermijn

Wat er in de spreekkamer wordt besproken wordt enkel en alleen met het CBR gedeeld door middel van het keuringsrapport.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dit houdt in dat uw gegevens bij ons bewaard worden tot het moment dat de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden.
Als u gebruik maakt van het blokkeringsrecht dan worden het rapport van uw rijbewijskeuring en uw gegevens vernietigd door de psychiater.

Bezwaar maken en beroep aantekenen tegen het besluit van het CBR

Uiteraard heeft u ook het recht om bezwaar te maken en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR. Rijgeschikt Nederland staat hier echter buiten en heeft hier ook geen invloed op. U dient zo’n bezwaar of beroep dus ook in te dienen bij het CBR. Meer informatie daarover kunt u vinden op de site van het CBR.

To top